I. Základné údaje:
Meno organizácie / adresa: 
Združenie JEKHETANE - SPOLU Jarková 4 * 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Čonka
Typ organizácie: občianske združenie (zákon 83/90)
Dátum a miesto registrácie: 3. 3. 1993 Ministerstvo vnútra SR
Číslo registrácie: VVS/1-900/90 -7683
IČO: 0031956131 / DIČ: 2021662016
Bankové spojenie: VÚB Prešov Masarykova 13 č. účtu: 1263740953 / 0200

II. CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE A JEJ CIEĽOV:
Združenie JEKHETANE - SPOLU je nezisková organizácia. Združuje občanov SR - Rómov i ne-Rómov - novinárov, dopisovateľov a spolupracovníkov redakcie celoslovenského periodika ROMANO NEVO ĽIL (Rómsky nový list) , ktorí sa nezaoberajú len tvorbou novín, ale aj inými aktivitami. Cieľom je zvyšovať a národnú hrdosť Rómov, ich občianske sebauvedomovanie a sebavedomie a pozitívne ľudské sebahodnotenie. Šírením pravdivých informácií o rómskom spoločenstve - zbavených predsudkov, historického stereotypu a mýtizácie Rómov - prispievať k skutočnému poznaniu rómskej národnostnej menšiny a pôsobiť na zmenu negatívneho obrazu Rómov v majoritnej spoločnosti a na celkové zlepšenie medzietnických vzťahov na Slovensku. Zámer uskutočňuje vydávaním ROMANO NEVO ĽIL, propagáciou rómskych žurnalistov v nerómskych médiách, vydávaním knižných titulov rómskych autorov, podporou a prezentáciou rómskeho umenia a aktivitami zameranými na rozvoj občianskej spoločnosti.

III. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE (uskutočňuje sa v 4 základných programoch)
a/ Mediálny program
b/ Narúšanie stereotypov vnímania Rómov majoritou
c/ Prezentácia rómskeho umenia
d/ Rozvoj občianskej spoločnosti